Charakteristika

Výrobná hala sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Žiar nad Hronom, v samostatnom areáli, na hlavnom ťahu v smere BRATISLAVA- ZVOLEN, štátna cesta č.65. Areál je sprístupnený po panelovej komunikácií, ktorá priamo vyúsťuje na štátnu cestu č.65.

Výrobná hala má rozlohu 445 m2, ktorá sa dispozične člení na administratívne a sociálne priestory /kancelárie 2x, WC 2x, sprcha 2x, jedáleň/. Je vybavená elektrickým mostovým 5-tonovým žeriavom s dráhou dĺžkového rozpätia 10 m, ktorý je ovládaný závesným tlačidlovým ovládačom.

V areáli sa nachádza manipulačná plocha, ktorá pozostáva z komunikácie panelového charakteru určenú pre kamiónovú, osobnú dopravu a akékoľvek nakladanie s materiálom – uskladnenie, príprava na expedíciu, samotné expedovanie, nakládka, vykládka tovaru. Rozloha 3 700 m2 s možnosťou ďalšej expanzie o 500- 800 m2.

Napojenie na inžinierske siete

Výrobná hala má vlastné inžinierske siete:

  • Priamo v areáli sa nachádza trafostanica, ktorá zabezpečuje napojenie na elektrickú energiu.
  • Vlastné vykurovanie- hala je vybavená prístavbou, v ktorej sa nachádza kotol na tuhé palivo a zálohový elektrický kotol.
  • Pitná voda, priemyselná voda, odkanalizovanie zabezpečené prípojkami napojenými na verejnú sieť.
  • Prístupové cesty k areálu – vlastné. Areál je oplotený, uzamykateľný.

Výška nájomného za užívanie výrobnej haly s manipulačnou plochou bude dohodnutá sadzbou za 1 m2 prenajatej plochy za rok, pričom cena sa člení podľa charakteru užívania: výrobné priestory, administratíva, sociálne priestory, žeriav, spevnené plochy, prístupové komunikácie.

Umiestnenie haly:

48°33'58.36"S – zemepisná šírka
18°51'38.28"V – zemepisná dĺžka

Dostupnosť

Žiar nad Hronom - Bratislava - 170km (2 h.)
Bratislava - Viedeň - 80km (1 h.)
Žiar nad Hronom - Praha - 508km (5 h.)
Praha - Berlín - 350km (3 h.)